Cytaty Sosai Masutatsu Oyamy

Zgro­madzi­liśmy 9 cytatów, których auto­rem jest So­sai Ma­sutat­su Oyama.

 

  • Głowę trzy­maj nis­ko, lecz spoglądaj wy­soko. Mów roz­trop­nie. Miej dob­re ser­ce. Służ in­nym ludziom z czci­godną po­bożnością – trak­tuj to ja­ko pun­kt wyjścia.

 

  • Czy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dości, jeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból i łzy?

 

  • Człowiek może być bied­ny, ale jeżeli ma cel i dąży do je­go osiągnięcia jest piękny.

 

  • Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios.

 

  • Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzi donikąd.

 

  • Wszys­tkie egois­tyczne żądze po­win­ny zos­tać spa­lone w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu.

 

  • Codzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczać po­za swoje możliwości.

 

  • Ludzkie życie na­biera blas­ku i siły tyl­ko wte­dy, kiedy się je po­leruje i utwardza.

 

  • Nie jest trud­no po­konać w wal­ce by­ka. Na­wet 800 ki­log­ra­mowe­go. Is­tnieje jed­nak pe­wien wa­runek – nie można się go bać.