Regulamin i opłaty

REGULAMIN i OPŁATY NA SEZON 2024/25r
Białostockiego Klubu Karate Kyokushin „KANKU”
*załącznik do uchwały zarządu.

1. Osoby przystępujące do klubu mają obowiązek na każdy sezon treningowy wypełnić nową deklarację członkowską, zapoznać się i podpisać regulamin klubu i opłat, oraz regularnie opłacać miesięczne składki członkowskie.

 

2. Jednorazowa opłata wpisowa do klubu wynosi 80 zł. W przypadku skreślenia osoby z listy klubu i powrotu na zajęcia ćwiczący ponownie wypełnia deklarację członkowską i pokrywa ponownie opłatę wpisową w kwocie 80 zł. Ćwiczący jest przypisany tylko do jednej grupy treningowej. Zmiana grupy treningowej w trakcie sezonu wiąże się z nową opłatą wpisową w kwocie 80 zł.

 

3. Miesięczna składka członkowska wynosi 160 zł, (KDR 140 zł) 2 osoby z rodziny 260 zł, (KDR 240 zł) 3 osoby z rodziny 300 zł, (KDR 280 zł), cena pojedynczego treningu wynosi 20 zł. Pierwsze 2 zapoznawcze treningi są GRATIS ! Zniżki na *KDR – Karta Dużej Rodziny*

 

4. Treningi w klubie są prowadzone przez 12 miesięcy w roku. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkowe od momentu zapisania do klubu do 30.06.2025 r. Składka członkowska nie obowiązuje w wakacje w okresie od 01.07 do 31.08 2025 r. ale osoby które chcą trenować w wakacje od 01.07 do 31.08 2025 r. mogą regulować opłaty miesięcznie w kwocie 160 zł za miesiąc lub tygodniowo w kwocie 50 zł za tydzień treningów.

 

5. 50% zniżka w opłacie składki członkowskiej przysługuje w przypadku rozpoczęcia treningów w sezonie po 15 dniu danego miesiąca.

 

6. Miesięczną składkę członkowską należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, na konto bankowe klubu :  03 1140 2004 0000 3902 7921 2137 lub gotówką.

 

7. Nie opłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 20 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat.

 

8. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek klubu nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez BKKK „KANKU”.

 

9. W przypadku zalegania z płatnościami, składka należna w bieżącym miesiącu będzie powiększona o składki nieuiszczone terminowo w poprzednich miesiącach.

 

10. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu i nie ulega zmniejszeniu z tytułu nieobecności na zajęciach.

 

11. W przypadku nie opłacenia składek przez 2 kolejne miesiące ćwiczący zostaje skreślony z listy sekcji BKKK „KANKU”.

 

12. Wszyscy członkowie klubu mają obowiązek posiadać IKO Membership Card. Karta jest wyrabiana w biurze klubu. Potrzebne zdjęcie 35×45 mm, koszt 80 zł.

 

13. Niniejszy regulamin nie dotyczy opłat egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe kyu. Osoby przystępujące do egzaminu powinny uczestniczyć regularnie w zajęciach i mieć uregulowane wszystkie opłaty członkowskie. To instruktor decyduje czy członek klubu może lub nie może w danym momencie przystąpić do kolejnego egzaminu na stopień kyu.

 

15. Każdy członek klubu powyżej 7 roku życia zobowiązany jest do dostarczenia badań lekarskich potwierdzających jego zdolność do uprawiania tej dyscypliny sportu oraz regularnego odnawiania tych badań.